РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИКАТА НА КОНСУЛТАНТА

Д-р Михайлов се запознава с ефективността на Варумин през 2002г, наблюдавайки първите си пациенти. През 2004 година регистрира природния продукт в България като хранителна добавка и го разпространява в периода 2004-2011 година. В процеса на работа изработва правила и схема за дозировка, съобразена с кръвните показатели, образната диагностика и туморните маркери, както и диетичен режим. Методиката дава много добри резултати. Някои от резултатите са документирани с високоспециализирани медицински изследвания. Запознава с тях тогавашното ръководство на отделението по химиотерапия към болница ИСУЛ-София. Подготви се и клинично проучване, което не се състоя по независещи от страните причини.

Варумин е създаден преди повече от 20 години от г-н Иван Георгиев. Регистриран е през 2004 година в България като хранителна добавка Варумин със санитарно разрешение – 1545 на Министерство на здравеопазването.

Състав на Варумин

Съдържа прополис и воден екстракт от растителни съставки – кора от бял оман, кора от кучешки дрян, цвят от невен, стъбло от бял равнец, корен от троскот, стъбло от жълт кантарион.

Активни вещества във Варумин

Прополис: Съдържа кофеинова киселина фенилетилетер (ККФЕ), която участва в синтеза на интерлевкин 2-мощна антитуморна субстанция, която в нормални условия се продуцира от лимфоцитите.

Част от компонентите на прополиса напр. цинамонова киселина доказано (Sforcin 1996) повишават литичния капацитет срещу туморни клетки. Някои автори предполагат, че имуностимулацията от прополис се дължи на активация на макрофагите и увеличаване на фагоцитичния им капацитет (Scheller 1989, Tatefuji 1996).

Невен: Съдържа сапонини и имуностимулантни полизахариди. Цитотоксична активност ин витро и антитуморна активност ин виво при Ерлих карцином при мишки са доказани (Boucard-Maitrey 1986). Екстракт от невен повишава активността  на гранулоцитите (Wagner 1985).

Жълт кантарион: съдържа катехинови флобафени, гликозиди и пигмента хиперицин. Хиперицин инхибира рецепторите на тирозин киназа в епидермалния растежен фактор и по този начин оказва антинеопластичен ефект (De Witte 1993, Panossian 1996).

Какво прави уникален Varumin?

Подходящата комбинация и пропорциите на билковите екстракти са по формула, която при правилна употреба дава отлични резултати в клиничната практика.

Приложението му е лесно и безвредно. Придружава се от определена диета на хранене.

А сега най-интересното!

Образна диагностика – Наблюдава се обратно развитие на ту-формациите и метастатичните изменения от контролите, или стациониране на процесите при 90% от случаите. До обратно развитие на описаните процеси се достига след 2-3 месеца, а понякога и за по-дълък период.
Ту-маркери-понижават стойностите си или достигат дори и до референтни граници при контролните изследвания, за един два месеца.
Кръвните показатели също се нормализират или показват такава тенденция за около месец, два.
Общото състояние на приемащите Варумин също се подобрява. Някои резултати от тези наблюдения могат да се видят на: www.bilkavarumin.com. Сканираните документи са автентични, с дата и номер на изследването.

Как действа Varumin?

При здрави хора съществува равновесие между тумор-индуктори и тумор-инхибитори:

тумор-индуктори                тумор-инхибитори

Тумор-инхибиторите атакуват атипичните клетки и по този начин се възстановява равновесието.

Примери от практиката

Първи случай

Пациент опериран поради СА ventriculi и интраоперативно установени метастази в черния дроб.

След два месеца прием на Varumin следва нова оперативна интервенция, при която се установи следното:

Втори случай

Пациентката М.Г.С. на 57г. със CA ovarii при отварянето се установява, че туморът е обхванал съседни органи и тъкани и са налице множество уголемени лимфни възли в коремната кухина. Случаят е преценен като иноперабилен и болната е затворена.

След 5 месеца прием на Varumin при повторното отваряне на пациентката от същия лекарски екип, туморът е бил тотално екстирпиран.

Трети случай

Пациентка с аденокарцином на левия бял дроб с мета в медиастиналните лимфни възли и хиповентилация.

След два месеца прием на Varumin е налице пълно обратно развитие на измененията в левия главен бронх.

Четвърти случай

Пациентка с CA glandulae mamae и мета хепатис.

След два месеца прием на Varumin метастатичните огнища в хепара претърпяват обратно развитие, видно от КТ направена в Токуда

Пети случай

Пациентка оперирана от дуктален карцином на гърдата и мета в белите дробове.

След 4 месеца прием на Varumin е налице пълно обратно развитие на измененията в белите дробове.

Шести случай

Пациентка с туморна формация в ляво париетално – олигодендроглиом. Направена е частична резекция.

След 4 месеца прием на Varumin е налице пълно обратно развитие на резидуалната формация.

Седми случай

Пациентка на 6 години с морбус Ходжкин в 3-Б клиничен стадий, двустранна шийна лимфаденомегалия и КТ данни за ангажиране на медиастенални и абдоминални лимфни възли.

След няколко хоспитализации и проведени химиотерапии без никакъв резултат, пациентката седем месеца приема Варумин. Налице е пълно обратно развитие на уголемените лимфни възли в медиастинума и коремната кухина, видими в предишна образна диагностика, доказано с РЕТ – КТ – скен, направен в Унгария.

Индикации за приложение на Varumin

Варумин се препоръчва да се приема едновременно с химиотерапия и лъчетерапия, като освен благоприятния антитуморен ефект, намалява и страничните действия на последните т.е. анемичният синдром, левкопенията, главоболието, световъртежът и позивите за повръщане са изразени в много по-малка степен или съвсем отсъствуват.

При лица с нечувствителни или резистентни към химиотерапия или лъчелечение тумори, като рак на шийката на матката, саркоми и др, при наличие на медицински противопоказания (съпъстващи заболявания, ниски стойности на кръвните показатели – левкопения, анемия и др.), нежелание на пациента или са налице други причини за отлагане или прекъсване на химио и лъчетерапията, е отчетен много добър и благоприятен ефект при самостоятелен прием на Varumin, без да са приемани други медикаменти или добавки.

Прием на Varumin като профилактика

  • По указаната схема
  • Малкият флакон – наведнъж и след 6 часа от големия се пие 3-4 пъти дневно по една супена лъжица до изчерпване на количеството
  • От 2 до 4 опаковки годишно, за профилактика.
  • При онко заболявания по лекарско предписание
Антитуморна ефективност при болни от IV ст. по TNM класификация
Профилактиране на успешно оперирани от онкозаболявания
При 98% не се появяват рецидиви или разсейки.

Защо да прилагаме Varumin

  • Защото има доказана от практиката противотуморна активност.
  • Защото няма странични действия
  • Защото не бива болните да бъдат лишени от този шанс.
  • Защото това е начин да се намали заболеваемостта и смъртността от онкологични заболявания.

Какво можем да постигнем?

  • При успешно оперирани, приемът на Варумин предотвратява появата на рецидиви и разсейки.
  • Удължаване продължителността и качеството на живота при болни ІІІБ и IV ст. по TNM класификацията.
Още резултати от Varumin, на английски език

Clinical trial on terapeutic efficacy, tolerability and safety of peroral solutions varumin® 1 and 2 (Inter-Evrogeneks) in a combined treatment with polyvitamin – antioxidative therapy in patients with biologicaly (PCR) detected HPV infection of high-risk type, with or without biopticaly verified CIN I.

Varumin® is new hope for all MULTIPLE SCLEROSIS (MS) patients.

One small, but still significant study made some time ago, undoubtedly has proven that immuno-modulatory effect of Varumin® acts hepful in treatment of this ilness.
“Inter-evrogeneks” goes on with promotion of the first product ever, which managed complete elimination of presence of all signs characteristical for MS.

Expert’s report Prof. Dr. Sci. Sibin Ilic – Oncology and gynecology certified expert

This first statistical cut is the beginning of wave that will give scientific approval to all indications claimed about Varumin® during all these years. Varumin® therapy will be first-choice therapy in all conditions characterized with compromised immunity.